Η ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ ΜΗ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η παρεμβαίνουσα Μη-Κατευθυντικότητα(Non-Directivité Intervenante – NDI) είναι θεωρία κατανόησης των ανθρωπίνων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας μάθησης και ανάπτυξης. Καίριας σημασίας είναι η διάκριση που κάνει μεταξύ επιρροής και επιβολής. Το πρόβλημα έγκειται λοιπόν στο πώς μπορούμε να αποφύγουμε την επιβολή, όχι όμως και την επιρροή. Αυτό επιτυγχάνεται παρεμβαίνοντας και προτείνοντας δραστηριότητες, ιδέες, αναλύσεις κ.α., επηρεάζοντας θετικά και εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση πάντα των αναγκών και των επιθυμιών των συμμετεχόντων. Αυτό προϋποθέτει τη διευκόλυνση της έκφρασης και της επικοινωνίας όπως και τη στάση ακρόασης και συνοδείας από μέρους των εμψυχωτών.
Αντιλαμβανόμαστε τη σχέση με τους ενήλικες ως την ασφαλή βάση, απ’ την οποία το παιδιά θα εξορμούν προς την κατάκτηση της γνώσης και στην οποία θα μπορούν να επιστρέφουν και να στηρίζονται, όταν και όσο το χρειάζονται. Ως ενήλικες, προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά και όχι μπροστά τους, με εργαλεία την μη κατευθυντικότητα, την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση, τη δόμηση ενός υλικού και συναισθηματικού περιβάλλοντος γεμάτο από διαφορετικές ποιότητες ερεθισμάτων και εμπειριών, με διαδικασίες βιωματικής μάθησης και εργαλεία ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης.Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΡΩΓΟΣ 
Είναι σημαντικό, να μετατοπιστεί ο ρόλος του παιδαγωγού από αυτόν της αυθεντίας σε αυτόν του συνεργάτη-παιδαρωγού. O ρόλος του παιδαγωγού είναι αυτός του διευκολυντή της μάθησης, σπέρνοντας σπόρους ιδεών που μετέπειτα φυτρώνουν στον αγρό της λογικής κάθε ατόμου. Έτσι, η “προσφορά” του ρυθμίζεται από τις απαιτήσεις των παιδιών. Ο νέος φροντιστής είναι αυθεντικός, κοντά στο συναίσθημα του και δεν προσποιείται ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Είναι φίλος με την αλλαγή και εχθρός κάθε δόγματος, γιατί αναγνωρίζει το μέγεθος της άγνοιας του, πλέοντας στο ανοιχτό πέλαγος του γίγνεσθαι, μακριά από τα λιμνάζοντα νερά του είναι.
Είναι εραστής της τέχνης του και όχι επαγγελματίας που καθορίζεται από ωράρια και έτοιμα σχεδιαγράμματα. Πλαισιώνει και δεν οδηγεί. Δεν τον νοιάζει να δείχνει σοφός και δεν επιβάλλεται, αφού συμμετέχει κι αυτός ο ίδιος καθημερινά ως μανθάνων στη διαδικασία.


Screenasdshot_2

© Copyright 2022 ATAXIA SCHOOL- All Rights Reserved